UCAuthenticationLGO5 สำหรับ อปท.
แบบฟอร์มการขอเพิ่มสิทธิการเข้าใช้งานโปรแกรมทะเบียนบุคลากรฯ อปท.
คู่มือ QOF61ผ่านอปสข.มี.ค.61
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (LTC)
วาระการประชุมอปสขครั้งที่2-61_160361
หนังสือเชิญประชุมโครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยตรวจสอบ รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน LTC เขต 4 NHSO
เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการเดำเนินงานงบผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นฯประจำปี 2560
สรุปผลการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ปี 2560
แบบฟอร์ม LTCปี61
เอกสารการประชุม28ธค60
เอกสารชี้แจงกองทุนวัณโรค
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงอปท.
เอกสารการบรรยายชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการชดเชยค่าบริการสาธารณสุขปี 2561
เอกสารประชุมฟื้นฟูวันที่30พย60
เอกสารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุนปี61
เอกสารประกอบการจัดปช.เบิกจ่ายตรงสิทธิอปท.ให้แก่ รพ.สต.ปี 2560
ไฟล์การอบรมแพทย์แผนไทย วันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๖๐
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
กลับ ขึ้นบน