จำนวนผู้พิการภาพรวมเขต -> จังหวัด นนทบุรี

หน่วยบริการประจำ
จำนวน (คน)
ที่ลงทะเบียนแล้วกับ NEP (คน)
ประเภทความพิการ (คน)
ทางการมองเห็น
ทางการได้ยินและสื่อสารความหมาย
ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ทางสติปัญญา
การเรียนรู้
ออทิสติก
10686-รพ.พระนั่งเกล้า4,1283,6282308981,52157261433414
10756-รพ.บางกรวย92378861178343140131856
10757-รพ.บางใหญ่1,3111,163722704871732401526
10758-รพ.บางบัวทอง1,3471,188992785091592681572
10759-รพ.ไทรน้อย96884667178384981781153
10760-รพ.ปากเกร็ด1,2841,1538520255016021211910
13815-ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3,2542,8524419321,2976351,25581014
21428-ดร.แคร์ คลินิกเวชกรรม343236154710
21429-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ประชาชื่น)3733361241160
21430-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ประชานิเวศน์ 3)19182414640
22604-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา3)28243862410
22868-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง)59545219121380
22970-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เจ้าพระยา)292514122320
22971-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง)3835111631140
23763-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บางกรวย)20161263430
23764-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว)21150422420
23820-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (กฤษดานคร)383258124530
23821-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(สนามบินน้ำ)827442023101740
23822-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ท่าทราย)837451135718131
23836-สามัคคีคลินิกเวชกรรม655971323121160
23918-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางใหญ่ซิตี้)24230484441
23933-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(พิมลราช)20173462311
28866-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 6211801034310
28875-รพ.บางบัวทอง 227724220461104949282
รวม14,11012,4091,1183,0895,4002,0653,0711,86360

หมายเหตุ : NEP คือ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (สังกัดกระทรวง พม.) ,ผู้พิการ 1 คนเป็นได้มากกว่า 1 ความพิการ