จำนวนผู้พิการภาพรวมเขต -> จังหวัด นนทบุรี

หน่วยบริการประจำ
จำนวน (คน)
ที่ลงทะเบียนแล้วกับ NEP (คน)
ประเภทความพิการ (คน)
ทางการมองเห็น
ทางการได้ยินและสื่อสารความหมาย
ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ทางสติปัญญา
การเรียนรู้
ออทิสติก
10686-รพ.พระนั่งเกล้า4,0033,7872469361,58660065035315
10756-รพ.บางกรวย89384469179368150144926
10757-รพ.บางใหญ่1,2701,209792845031692511597
10758-รพ.บางบัวทอง1,3321,2491033015341642801653
10759-รพ.ไทรน้อย949896711944071071891204
10760-รพ.ปากเกร็ด1,2471,1949320357816921111511
13815-ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3,2443,0664721,0001,4146771,37089011
21428-ดร.แคร์ คลินิกเวชกรรม323125164710
21429-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ประชาชื่น)332835114840
21430-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ประชานิเวศน์ 3)20202444530
22604-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา3)30274972520
22868-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง)55536417111490
22970-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เจ้าพระยา)282713142330
22971-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง)3938111841140
23763-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางกรวย)16141244330
23764-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ดวงแก้ว)20170453530
23820-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(กฤษดานคร)403558134630
23821-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(สนามบินน้ำ)777241922101850
23822-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ท่าทราย)797361235517131
23836-สามัคคีคลินิกเวชกรรม666471329121270
23918-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางใหญ่ซิตี้)23210483541
23933-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(พิมลราช)18173470411
28866-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 620180935310
28875-รพ.บางบัวทอง 226124522451065648282
รวม13,79513,0451,2003,2485,7092,1693,2691,98862

หมายเหตุ : NEP คือ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (สังกัดกระทรวง พม.) ,ผู้พิการ 1 คนเป็นได้มากกว่า 1 ความพิการ