จำนวนผู้พิการภาพรวมเขต -> จังหวัด นนทบุรี

หน่วยบริการประจำ
จำนวน (คน)
ที่ลงทะเบียนแล้วกับ NEP (คน)
ประเภทความพิการ (คน)
ทางการมองเห็น
ทางการได้ยินและสื่อสารความหมาย
ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ทางสติปัญญา
การเรียนรู้
ออทิสติก
10686-รพ.พระนั่งเกล้า4,1583,6022338861,50956961133214
10756-รพ.บางกรวย91977360176339139129806
10757-รพ.บางใหญ่1,3401,167742724881722421516
10758-รพ.บางบัวทอง1,3651,183952725131592671572
10759-รพ.ไทรน้อย96083564174379971791153
10760-รพ.ปากเกร็ด1,2811,131821975391562091179
13815-ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3,2522,8244329241,2846311,23979814
21428-ดร.แคร์ คลินิกเวชกรรม333126154710
21429-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ประชาชื่น)3933361241160
21430-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ประชานิเวศน์ 3)30263554860
22604-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา3)28243862410
22868-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง)60545219121380
22970-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เจ้าพระยา)302513132320
22971-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง)3734111531140
23763-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บางกรวย)21171454330
23764-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว)22150422420
23820-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (กฤษดานคร)383248125530
23821-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(สนามบินน้ำ)83744202491740
23822-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ท่าทราย)847451134719131
23836-สามัคคีคลินิกเวชกรรม655871322121160
23918-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางใหญ่ซิตี้)23220384441
23933-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(พิมลราช)23183562311
28866-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 6272201055410
28875-รพ.บางบัวทอง 228124322461104949292
รวม14,19912,3171,1043,0565,3642,0533,0521,84459

หมายเหตุ : NEP คือ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (สังกัดกระทรวง พม.) ,ผู้พิการ 1 คนเป็นได้มากกว่า 1 ความพิการ