ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานบัญชีและงานดูแลรักษาความสะอาด พ.ศ. 2560


...ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

เรื่อง   ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานบัญชีและงานดูแลรักษาความสะอาด

พ.ศ. 2560

 

 
 

 

 

                ตามที่  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี   ได้ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานบัญชี พ.ศ.๒๕๖๐ เลขที่ 7/2560 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560  และ การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานทำความสะอาด พ.ศ.๒๕๖๐  เลขที่ 8/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560    โดยวิธีการคัดลือก   โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  ดังรายละเอียดตามประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี  นั้น

 

                    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 4 สระบุรี ขอเรียนว่ามีผู้มายื่นใบสมัครในตำแหน่ง พนักงานบัญชี  ต้งแต่วันที่ 10-25 สิงหาคม 2560   จำนวน 2 ราย   และสำนักงาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประกาศรับสมัครในช่วงระยะเวลา ที่การจัดจ้างเหมาบริการที่สัญญาเดิมยังไม่สิ้นสุด และเป็นระยะเวลาของการเริ่มใช้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ยังมิได้ประกาศการกำหนดราคากลาง และข้อกำหนดการจ้าง (TOR)  ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ตลอดจนเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานฯ  และเป็นประโยชน์อันสูงสุดของสำนักงานฯ  จึงมีมติเห็นควรยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ งานบัญชีและงานดูแลรักษาความสะอาด พ.ศ. 2560   

 

                จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

               

                      ประกาศ  ณ วันที่   ๕   กันยายน  พ.ศ. 2560

 

 

ลงชื่อ..................................................................................

                                                                (นางพนิต  มโนการ)

                                     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

                                                                เขต 4 สระบุรี

                             

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน