สปสช.เขต 4 สระบุรี เคาะ 23 โครงการหนุนภาคประชาชนร่วมจัดบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค


...สปสช.เขต 4 สระบุรี เคาะ 23 โครงการหนุนภาคประชาชนร่วมจัดบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

13 กุมภาพันธ์ 2561 นางพนิต  มโนการ รองผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี เป็นประธานประชุมร่วมกับคณะทำงานเพื่อชี้แจงและพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่เครือข่ายภาคประชาชน โดยสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ตามเข็มมุ่งของกระทรวงสาธารณสุข  ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ระดับพื้นที่เขต 4 สระบุรี  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สปสช.เขต 4 สระบุรี  มีเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ ชมรมผู้สุงอายุ ชมรม อสม.  เครือข่ายผู้ป่วย นำเสนอโครงการ กว่า 50 คน

สำหรับโครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในปี 61 มีจำนวน 23 โครงการ  แบ่งเป็น  4 ประเภทโครงการ ได้แก่  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินค้า อาหาร ยา อาหารเสริม, โครงการแม่วัยใส  , โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุ, โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคของพระสงฆ์  และ 2 โครงการเฉพาะ ได้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเอชไอวีในเยาวชน , โครงการป้องกันเบาหวานความดันในโรคหลอดเลือด เป็นต้น

ทั้งนี้เน้นการให้ความรู้  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการคัดกรอง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคมากขึ้น  มุ่งเน้นให้เครือข่ายภาคประชาชนร่วมเป็นเจ้าของการจัดบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่

//////13 กพ.61//////////

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน