วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ประชุมสรุป-ส่งมอบข้อเสนอการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตาม พ ... 11/06/2561
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ สป ... 31/05/2561
วันที่7-8 มิถุนายน 2561ประชุมสรุปคัดเลือกข้อเสนอเชิงคุณภาพ “ยกร่างจากความคิดเห็น” เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภ ... 28/05/2561
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน ... 11/05/2561
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนห ... 11/05/2561
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพในอาสาสมัครสาธารณสุข เขต 4 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ... 09/06/2560
สปสช. เขต 4 สระบุรีเสริมพลังสร้างเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ หนุนขับเคลื่อนการปฎิรูปจังหวัดสระบุรี มุ่งประชาชนสุ ... 08/12/2554
สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ... 28/11/2554
 
หน้า 1 |
 
กลับ ขึ้นบน