จำนวนผู้พิการภาพรวมเขต -> จังหวัด นนทบุรี

หน่วยบริการประจำ
จำนวน (คน)
ที่ลงทะเบียนแล้วกับ NEP (คน)
ประเภทความพิการ (คน)
ทางการมองเห็น
ทางการได้ยินและสื่อสารความหมาย
ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ทางสติปัญญา
การเรียนรู้
ออทิสติก
10686-รพ.พระนั่งเกล้า4,2653,6052298841,51356660733114
10756-รพ.บางกรวย94578358179344136129805
10757-รพ.บางใหญ่1,3871,186702755021742451566
10758-รพ.บางบัวทอง1,3871,169972715011512661543
10759-รพ.ไทรน้อย98284062176380991821153
10760-รพ.ปากเกร็ด1,2981,123821975231602091179
13815-ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3,2302,7804209101,2736101,21477513
21428-ดร.แคร์ คลินิกเวชกรรม343216156710
21429-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ประชาชื่น)383135124940
21430-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ประชานิเวศน์ 3)574731213615130
22604-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา3)27223862300
22868-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง)60544420121380
22970-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เจ้าพระยา)312513122430
22971-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง)363211153930
23763-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บางกรวย)20161354330
23764-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว)23151322420
23820-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (กฤษดานคร)413458135640
23821-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(สนามบินน้ำ)907642024111740
23822-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ท่าทราย)867441035719141
23836-สามัคคีคลินิกเวชกรรม625561222111160
23918-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางใหญ่ซิตี้)27240394442
23933-มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(พิมลราช)24173552311
28866-ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 6342611066520
28875-รพ.บางบัวทอง 228724322481054850302
รวม14,47112,3091,0813,0535,3552,0313,0341,83059

หมายเหตุ : NEP คือ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (สังกัดกระทรวง พม.) ,ผู้พิการ 1 คนเป็นได้มากกว่า 1 ความพิการ