จำนวนผู้พิการภาพรวมเขต -> จังหวัด ���������������������

หน่วยบริการประจำ
จำนวน (คน)
ที่ลงทะเบียนแล้วกับ NEP (คน)
ประเภทความพิการ (คน)
ทางการมองเห็น
ทางการได้ยินและสื่อสารความหมาย
ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ทางสติปัญญา
การเรียนรู้
ออทิสติก
รวม000000000

หมายเหตุ : NEP คือ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (สังกัดกระทรวง พม.) ,ผู้พิการ 1 คนเป็นได้มากกว่า 1 ความพิการ