ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

จังหวัด
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
1200 นนทบุรี 4,296,155 3,565,553 82.99 730,602 310,986
1300 ปทุมธานี 3,004,611 2,580,906 85.90 423,705 269,579
1400 พระนครศรีอยุธยา 3,585,107 3,525,298 59,809 1.67 68,128 1.90
1500 อ่างทอง 1,703,318 1,412,263 82.91 291,055 233,586
1600 ลพบุรี 3,366,205 2,639,729 78.42 726,476 62,468 1.86
1700 สิงห์บุรี 937,935 858,233 79,702 35,804
1900 สระบุรี 2,569,647 2,271,751 88.41 297,896 125,809
2600 นครนายก 1,414,071 1,138,645 80.52 275,426 241,746
รวม20,877,04917,992,37886.182,884,67113.821,348,1066.46

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
เลขที่ 65/3 ซอย 1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบรี 18000 โทรศัพท์ 0 3621 3205, โทรสาร 0 3621 3263