ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
อ่านทั้งหมด
เวทีพัฒนาศักยภาพตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
แจ้งการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2559 งวด 1
 
อ่านทั้งหมด
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานทำความสะอาด
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานบัญชี พ.ศ.256
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งห้องสำนักงานหลักประกัน
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
เอกสารคณะทำงานจัดประชุมประชาพิจารณ์ก่อนจะเริ่มกระบ
 
         
อ่านทั้งหมด
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560
 
 
อ่านทั้งหมด
ถอดบทเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด(เก็บตกจากงาน R2R)
เทคนิคการรวมเนื้อหาเอกสาร word จากหลายไฟล์ให้มาอยู
ฝัง fonts ที่ไฟล์ word และ powerponit
 
 
อ่านทั้งหมด
อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่
 
 

        

    

 

         

 

 
* หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเรื่องเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ 02-141-4200 หรือ E-mail : ithelpdesk@nhso.go.th            
 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 เขต
เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 นครสวรรค์ เขต 4 สระบุรี เขต 5 ราชบุรี
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) สำนักงานคณะกรรมการ